Kamerabevakning

Information om Serafimgruppens personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning 

Serafimgruppen är mån om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som bolaget behandlar. 

Denna information gäller Serafimgruppens kamerabevakning som sker vid bolagets kontor på Kungsgatan 12-14 i Stockholm, Sverige. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och Kamerabevakningslagen (2018:1200) reglerar hur kamerabevakningen får användas i Sverige. 

Vilka personuppgifter behandlar vi och vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen? 

Serafimgruppen har utrustat sitt kontor i Sverige med kamerabevakning som innefattar inspelning av bildupptagning i och utanför entrén. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar, utgör inspelningen en personuppgift om denne. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott i syfte att öka tryggheten för Serafimgruppens och dotterbolags personal och besökare samt skydda bolagets egendom. Granskning av bildupptagning sker endast i den omfattning som behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål. 

I entrén informerar vi om kamerabevakningen med tydlig skyltning. 

Vad är den lagliga grunden för vår behandling? 

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med kamerabevakningen är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att förebygga och utreda brott. Vi bedömer att Serafimgruppens intresse av att behandla personuppgifter för ovan angivna ändamål överväger det integritetsintrång som en person som spelas in utsätts för. 

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar? 

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bl.a. obehörig åtkomst. 

Endast ett fåtal behöriga personer på Serafimgruppen har tillgång till det inspelade materialet. Serafimgruppen kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon tredje part annat än till polisen eller annan brottsbekämpande myndighet vid utredning av brott. 

Hur länge sparas personuppgifter? 

Grundregeln är att inspelat material sparas i 10 dagar, därefter spelas det med automatik över. När visst material krävs för att vidta åtgärder mot en person som spelats in för att kunna uppnå syftet med inspelningen får materialet dock sparas så länge det är nödvändigt för att vidta dessa åtgärder, men ska därefter omedelbart raderas. 

Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss? 

Serafimgruppen AB, org. nr. 556586-6075, med adress Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning. 

Registrerade personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem. En registrerad person har också rätt att begära att Serafimgruppen raderar dessa personuppgifter. Dessutom har registrerade personer rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. 

Den som har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling. 

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på erik.grewin@serafim.se eller per brev till adressen ovan.